Kvalitetspolicy

PL VVS & Fastigheter > Kvalitetspolicy

Läs vår kvalitetspolicy

PL VVS ska vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser. Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.

Ansvaret för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar. Vi ska ha ett väl fungerande kvalitets-system och arbeta med ständiga förbättringar. Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och oss.

Leveranskvalitet

Vi ska leverera rätt tjänst i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden. Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder. Att vara informerad är både en Rättighet och en skyldighet.

Trygga tjänster

Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och
beakta lagar och förordningar. Vi ska bygga in förtroende och även ett mervärde i tjänsterna, genom att vara lyhörda för kunden.

Kontinuitet

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra kvalitéarbetet framåt i hela företaget.

Engagerade medarbetare och ledare

Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje medarbetare. Alla har ansvar för att reagera på fel och brister. Ledningen ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Ständiga förbättringar

Alla frågor och frågeställningar från samtliga anställda diskuteras på våra fredagsmöten. Dessa frågeställningar följs sedan upp på ledningsgruppsmötena.

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med att bli ständigt bättre och minska vår negativa miljöpåverkan. PL VVS eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar i arbetet. Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

Ansvar

PL VVS bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med leverantörer, anställda och för kunder. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter. I de delar av verksamheten där det går ska vi förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån.

Framtiden

PL VVS ska arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av produkter, så att det får låg miljöpåverkan. Vi ska arbeta så att avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi är varandras arbetsmiljö! Arbetsmiljöarbetet är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att vi inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå det mål som vi ställer upp.
Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Skulle det ändå förekomma ska detta anmälas till närmsta chef för dennes åtgärd.

Vi bidrar till en god arbetsmiljö genom:

· att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs liksom vid förändringar av verksamheten att vi följer fastslagna rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och därmed regelbundet följer upp den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön

· att våra chefer och medarbetare har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö

· att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert att ansvar och befogenheter på alla nivåer är klart formulerade öppenhet, dialog, delaktighet, respekt för varandra och personligt ansvar

· att vid behov ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern expertis vårt rehabiliteringsarbete ska präglas av att vi agerar tidigt om någon drabbas av sjukdom med målet att alla ska återvända i arbete

· att vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön att motverka och förebygga trakasserier och kränkningar